logo

Чл. 1 Наименование и седалище

"Универсум – сдружение за подпомагане на културното и духовно сътрудничество и развитие в съвременния свят". Неговото седалище се намира в Берлин и е вписано в Регистъра на сдруженията. След регистрацията името на сдружението е "UNIVERSUM е.V.- Сдружение за подпомагане на културното и духовно сътрудничество и развитие в съвременния свят". Стопанската отчетна година на сдружението съвпада с календарната година.

Чл. 2 Предмет на дейност

Сдружението преследва изключително и непосредствено общополезни цели по смисъла на Раздел "Дейности с данъчно облекчение" от Наредбата за данъци и такси. Предмет на дейност на сдружението са:

 • Подпомагане комуникацията и сътрудничеството между хора от различни националности и мирогледи от и извън Европа;
 • Събиране и разпространяване на културно-историческа информация за различните течения в европейската и извъневропейската духовна история и настояще;
 • Създаване на база за комуникация и сътрудничество между хора, създаващи изкуство и култура от и извън Европа и по-специално от Източна Европа;
 • Подпомагане на европейската интеграция, по-специално със страните от Източна и Южна Европа чрез предоставяне на информация за общите духовни и ментални корени между Източна и Западна Европа;
 • Подпомагане на културния обмен на младежите от Германия и страните от Източна Европа;
 • Цел на сдружението е да изгради център за интересуващите се от духовност, изкуство и култура от всички възрастови групи, както да създава и осъществява контакти и да предава знания между тях. Тези цели на сдружението ще бъдат реализирани със следната програма:
 • Организиране на изложби и четения, отнасящи се до изкуството и културата, подпомагане творчеството на млади немски и български творци;
 • Организиране и провеждане на семинари на тема изкуство и жизнен стандарт с немско-български мероприятия;
 • Подкрепяне на идеята за културно сътрудничество между Германия и България, по-специално на културния и духовен обмен между двете страни;
 • Създаване и поддържане на информционна база данни за историческите връзки между двата народа, по-специално в областта на духовните и културни традиции; тези данни ще бъдат достъпни за всички заинтересовани лица;
 • Подпомагане на културния обмен на младежи от България и Германия. Сдружението заема неутрална позиция по отношение на политически и религиозни убеждения.

Чл. 3 Изразходване на средствата

Сдружението действа безкористно. То не преследва стопански цели. Средствата на сдружението могат да бъдат използвани единствено за отговарящи на настоящия Устав цели. Членовете му не получават никакви парични помощи от средствата на сдружението. Никой няма право да бъде облагодетелстван с разходи, които са чужди на целите на сдружението, или с несъответстващо високи възнаграждения.

Чл. 4 Членство

Членове на сдружението могат да станат както физически, така и юридически лица. Младежи под 18 години трябва да получат съгласието на своя/ите законен/ни представител/и. Право на глас на събранията имат само членове, навършили 18 години. Решението по писмената молба-заявление за членство се взима от Управителния съвет. При отхвърляне на молбата за приемане, Управителният съвет не е задлъжен да конкретизира причините за това на заявителя.

Чл. 5 Прекратяване на членството

Членството се прекратява при смърт, при доброволно напускане, при изключване от сдружението, при загуба на правоспособност на юридическото лице. Доброволното напускане се осъществява с писмена декларация пред член на Управителния съвет, който има право да представлява сдружението. То е допустимо само към края на съответната календарна година при спазване на срок за предизвестие от три месеца. Член може да бъде изключен по решение на Общото събрание на членовете с просто мнозинство от подадените валидни гласове на присъстващите членове, ако той е накърнил по груб начин интересите на сдружението. Освен това при грубо погазване на интересите на сдружението член може да бъде изключен и с решение на Разширения Управителен съвет с просто мнозинство на гласовете, което влиза в сила незабавно. Преди вземане на решението за изключване съответният член трябва да получи възможност за писмено становище в определен срок. Решението за изключване трябва да бъде аргументирано с причините за това и следва да се сведе до знанието на съответния член с препоръчано писмо. Съответният член има право да обжалва решението на Управителния съвет пред Общото събранието. Обжалването трябва да бъде внесено в писмен вид в Управителния съвет до един месец след пристигане на решението за изключване при получателя. При обжалване в определения срок Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание в рамките на два месеца за вземане на решение по обжалването. Ако това не стане, решението за изключване се смята за невалидно. Ако не се внесе обжалване в определения срок, това означава съгласие с решението за изключване и в този случай членството се смята за прекратено. Член може да бъде изключен и по решение на Управителния съвет след двукратна покана за плащане на дължим членски внос, ако след изпращане на второто предупреждение са изминали повече от три месеца. Членът трябва да бъде уведомен за изключването си с препоръчано писмо. С прекратяване на членството се прекратяват всички претенции, възникващи на тази основа, с изключение на претенцията на сдружението при съществуващи вземания.

Чл. 6 Членски внос

Всички членове плащат членски внос. Определянето на годишните вноски се осъществява от Председателството с обикновено мнозинство. Председателството има право да издаде Правилник за събиране на членския внос. Почетните членове са освободени от членски внос.

Чл. 7 Органи на сдружението

Ръководни органи са Управителният съвет и Общото събрание на членовете.

Чл. 8 Управителен съвет

Управителният съвет по смисъла на чл. 26 от ГПК се състои от Първи и Втори председател. Те представляват сдружението пред съда и извън него. Всеки член на Управителния съвет може еднолично и поотделно да представлява сдружението. Разширеният Управителен съвет се състои от:

 • Управителен съвет;
 • Касиер;
 • Протоколчик.

Чл. 9 Задачи и компетентност на Управителния съвет

Управителният съвет е компетентен по всички въпроси на сдружението, освен ако според Устава те не са предоставени на някой друг орган. Към неговите задачи спадат по-специално:

 • Управление на текущите дела;
 • Подготовка и свикване на Общото събрание, съставяне на дневния ред;
 • Изпълнение решенията на Общото събрание;
 • Подготовката на съответния бюджетен план, водене на счетоводството, съставяне на Годишния отчетен доклад, представяне на годишния план;
 • Вземане на решения по приемане и изключване на членове.

Чл. 10 Избор на Управителен съвет

 • Управителният съвет се избира от Общото събрание на членовете.
 • Членове на Управителния съвет могат да станат само членове на сдружението.
 • Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 2 (две) години.
 • При преждевременно прекратяване мандата на член на Управителния съвет
 • Разширеният Управителен съвет избира заместник - член на Управителния съвет до следващото Общо събрание на членовете.
 • С прекратяване на членството в сдружението се прекратява и мандатът на член на Управителния съвет.

Чл. 11 Заседания на Управителния съвет

Управителният съвет взима решения на заседания, свикани от Първия или Втория председател, за които не е необходимо предварително представяне на Дневен ред.

Управителният съвет има кворум, когато на него присъстват минимум двама негови членове.

Управителният съвет взима решенията си с обикновено мнозинство на гласовете.

Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

При равенство на гласовете решаващ е гласът на Председателя, в негово отсъствие – гласът на Втория председател.

Чл. 12 Общо събрание на членовете

На Общото събрание на членовете всеки член – също и почетен – има право само на един глас.

Преотстъпването на правото за гласуване на друг член е недопустимо. Общото събрание на членовете има право да взема решения по следните въпроси:

 • Избор, отзоваване и освобождаване на Управителния съвет;
 • Промяна в Устава и разпускане на сдружението;
 • Избор на особено заслужили членове за почетни членове;

Други задачи, доколкото такива се поставят според Устава или закона:

 • Минимум веднъж годишно, по-възможност през първото полугодие, следва да се проведе едно редовно Общо събрание на членовете. То се свиква с писмена покана от Управителния съвет в срок до две седмици и при посочване на Дневния ред.
 • Писмото - покана се смята за получено, ако е адресирано до последния посочен от члена адрес. Поканата може да се изпрати и по електронен път, ако членът предварително е дал съгласие за такава форма на информиране.
 • Дневният ред следва да се допълни, ако член е поискал това писмено, посочвайки причините, най-късно една седмица преди посочената дата на събранието.
 • Допълненията в Дневния ред следва да се оповестят в началото на Събранието.
 • Извънредни Общи събрания на членовете могат да бъдат свикани от Управителния съвет на сдружението.
 • Управителният съвет е длъжен да свика извънредно събрание и при писмено искане от страна на една трета от членовете на сдружението, в което са посочени причините.
 • Общото събрание на членовете има кворум, ако е свикано според правилата и присъстват минимум една трета от членовете. При установяване липсата на кворум (присъствие на една трета от членовете) Общото събрание може да бъде свикано веднага отново и тогава то има кворум, независимо от броя на присъстващите членове.
 • Вземането на решения става с тайно гласуване, ако това е поискано от една четвърт от присъстващите членове.
 • Решенията на Общото събрание на членовете се взимат с обикновено мнозинство на подадените валидни гласове, гласовете на въздържалите се не се взимат предвид.
 • За промени в Устава е необходимо мнозинство от три четвърти от присъстващите гласове. Това се отнася за подадените валидни гласове.
 • При промяна на предмета на дейност на сдружението е необходимо съгласието на всички членове.

Чл. 13 Водене на протокол

За протичането на Общото събрание на членовете се води Протокол, който следва да се подпише от Ръководителя на събранието и Протоколчика.

Чл. 14 Касови ревизори

Избраните от Общото събрание на членовете с мандат от две години двама касови ревизори контролират касовите дела на сдружението за точността на водените сметки.

Ревизията на касата не се разпростира върху целесъобразността на одобрените от Управителния съвет разходи. Ревизия се извършва минимум веднъж годишно; за резултата от нея се докладва на Годишното Общо събрание. Касовите ревизори нямат право да са членове на Управителния съвет.

Чл. 15 Прекратяване на сдружението

Прекратяването на сдружението става по решение на Общото събрание на членовете, взето с болшинство от три четвърти от членовете с право на глас. В случай на прекратяване на сдружението или при отпадане на целите с данъчно облекчение имуществото на сдруженето се прехвърля върху дружество от общото право или друго сдружение, ползващо данъчно облекчение, което имущество да бъде използвано непосредствено и изключително за общополезни, благотворителни или църковни цели.

Преди прекратяването и предаването на все още наличното имущество на сдружението най-напред трябва да се изслуша съответната финансова служба. Ако с прекратяване на сдружението се цели единствено промяна на правната форма или сливане с друго подобно сдружение, при което осъществяването на досегашните цели на сдружението ще бъде гарантирано от новия правоприемник, имуществото на сдружението преминава върху новия правоприемник.

Ако при прекратяване на сдружението или при отнемане на неговата правоспособност е необходима ликвидация на имуществото, то действащите председатели на сдружението към момента на ликвидация се превръщат в ликвидатори, освен ако Общото събрание на членовете не вземе решение на правомерно свикано събрание на членовете за назначаване на друг ликвидатор, и то с болшинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове с право на глас.

Настоящият Устав бе приет на 29. 04. 2002 в Berlin от Учредителното събрание на сдружението.

Като учредители се подписват: